ศูนย์แจ้งข่าวอาชญากรรม จ.นครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์แจ้งข่าวอาชญากรรม จ.นครนายก
ที่อยู่: 
วัดบุญนาครักขิตาราม ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000
จังหวัด: 
นครนายก
ผู้ประสานงาน: 
นายทวีศักดิ์ ทรัพย์มา ประธานศูนย์
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อช่วยเหลืองานทางราชการตำรวจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเหตุร้ายต่างๆ และเพื่อช่วยเหลืองานทางราชการตำรวจ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
พัฒนาชุมชนและชนบท
ศิลปวัฒนธรรม
ผู้ประสบภัยพิบัติ