สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ปทุมธานี

ชื่อหน่วยงาน: 
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ปทุมธานี
ที่อยู่: 
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ปทุมธานี
จังหวัด: 
ปทุมธานี
เบอร์ติดต่อ: 
086-7002115
ผู้ประสานงาน: 
นายสุรพร อ่อนพุทธา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ