สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดน่าน

ชื่อหน่วยงาน: 
สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดน่าน
ที่อยู่: 
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.น่าน
จังหวัด: 
น่าน
เบอร์ติดต่อ: 
085-0365435, 054-710220
ผู้ประสานงาน: 
นายดิลก ขันทะยศ ประธานสภาฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน ในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม การเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน เป็นศูนย์ประสานงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัด เป็นแม่ข่าย และขยายเครือข่ายเด็กและเยาวชนไปทุกอำเภอ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน