สมาคมคนตาบอด จังหวัดสระแก้ว

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมคนตาบอด จังหวัดสระแก้ว
ที่อยู่: 
119 หมู่ 10 ต.วัฒนานคร อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว
จังหวัด: 
สระแก้ว
เบอร์ติดต่อ: 
037-261406
ผู้ประสานงาน: 
นายศิลปชัย วัชรชวกุล
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมอาชีพเพื่อ ประสานงานและร่วมมือองค์กรต่างๆทั้งในภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกจังหวัด เพื่อการช่วยเหลือฟื้นฟูคนตาบอดในจังหวัดสระแก้ว
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง