สมาคมจันดี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมจันดี
ที่อยู่: 
3 หมู่ 3 ตำบลจันดีตำบลจันดี อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด: 
นครศรีธรรมราช
เบอร์ติดต่อ: 
075-486247
ผู้ประสานงาน: 
นายพรเทพ ตันวราวุฒิกุล นายกสมาคม
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
ส่งเสริมวิชาชีพ