สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี
ที่อยู่: 
73/7-8 ซ.ติวานนท์ 8 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
จังหวัด: 
นนทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
02-9510445, 02-9510447, 02-9510567
ผู้ประสานงาน: 
นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ หัวหน้าสำนักงาน
อีเมลล์: 
Apht2005@hotmail.com
กิจกรรมและโครงการ: 
1.พิทักษ์สิทธิ และส่งเสริมความเสมอภาค เพื่อพัฒนาคนพิการและสังคม 2.เป็นองค์กรตัวแทนคนพิการด้านร่างกายที่ต่อสู้เพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของคนพิการกร้อมทั้งสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ
ความต้องการอาสาสมัคร: 
ดูแลเรื่องสิทธิและผลประโยชน์ของคนพิการ,เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่างๆ,เสริมสร้างความเข้มแข็งของคนพิการ,ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรติดต่อองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ,ส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพและให้การช่วยเหลือด้านกายอุปกรณ์ ได้รับความรู้ด้านวิชาการ ,ด้านการแพทย์ ,การศึกษา ,ด้านอาชีพ ,ด้านกีฬา ,ด้านสังคม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ

ประเภทของการให้
1.อาสาเป็นผู้ประสานงาน
2.อาสาเป็ผู้อำนวยความสะดวก
3.อาสาเป็นผู้ความรู้ด้สานอาชีพ
4.บริจาคเงินสนับสนุน