สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน
ที่อยู่: 
126/232 ม.5 เคหะชุมชนนนทบุรี ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
จังหวัด: 
นนทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
02-9640483-4
ผู้ประสานงาน: 
น.ส.ฐิตาภา ฤทธิ์งาม เจ้าหน้าที่สมาคม
กิจกรรมและโครงการ: 
1.เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ 2.ส่งเสริมสวัสดิ์การการทำงาน 3.ช่วยแก้ไขและเอาชนะอุปสรรคต่างๆ 4.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 5.ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 6.ช่วยเหลือสมาชิกให้มีอาชีพ
ความต้องการอาสาสมัคร: 
1. ด้านประสบการณ์ดำเนินงาน 2. มีโอกาสช่วยเหลือสังคม 3. มีความรู้เพิ่มขึ้น
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง

ประเภทของการให้
1.อาสาเป็นอำนวยความสะดวก              
2.อาสาเป็นผู้ให้ความรู้ อบรมด้านอาชีพ