สมาคมชาวประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมชาวประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
ที่อยู่: 
348 หมู่2 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด: 
ปราจีนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
037-291080
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้ทุนการศึกษานักเรียนยากจน ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมความสามัคีระหว่างและเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
2. ส่งเสริมการศึกษาโดยจัดมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน
3. ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย