สมาคมนักบุญวินเซอเดอปอนแห่งประเทศไทย (คณะมนตรีสังฆมณฑลอุดรธานี)

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมนักบุญวินเซอเดอปอนแห่งประเทศไทย (คณะมนตรีสังฆมณฑลอุดรธานี)
ที่อยู่: 
219/18 ม.1 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
จังหวัด: 
อุดรธานี
เบอร์ติดต่อ: 
042-242978
ผู้ประสานงาน: 
นายเสรี วงษ์วิไลวารินทร์
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้ความช่วยหลือคนยากยนและผู้ตกทุกข์ได้ยาก พัฒนาให้คนยากจนช่วยเหลือตนเองได้ สงเคราะห์ผู้สูงอายุโดยจัดให้เข้าอยู่ในความอุปการะ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็และเยาวชนส่งเสริมโครงการด้านการเกษตร สงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามความเหมาะสม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท