สมาคมผู้ปกครอง-ครูวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 2530 จ.ปราจีนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมผู้ปกครอง-ครูวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 2530 จ.ปราจีนบุรี
ที่อยู่: 
908 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ต.หน้าเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด: 
ปราจีนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
037-211068, 037-211085
ผู้ประสานงาน: 
นายสวัสดิ์ อุดมทรัพย์ ประธานสมาคม
กิจกรรมและโครงการ: 
บริจาคทุนการศึกษาแก่นักศึกษา สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครอง ครู และสมาชิก
2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของนักศึกษา ครู ผู้ปกครอง
3. เพื่อร่วมมือกันในการให้การศึกษาอบรมและส่งเสริมนักศึกษาตนเองและสังคม
4. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของนักศึกษา และสมาชิก
5. เพื่อหาทางส่งเสริมให้นักศึกษามีอาชีพที่มั่นคงในอนาคต
6. เพื่อให้ความร่วมมือและประสานงานกับรัฐบาลองค์กรและสมาคมอื่นที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
7. การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคมนี้จะต้องไม่ขัดกับนโยบายของทางราชการบริหารงานของวิทยาลัย