สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่อยู่: 
สำนักงานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย อาคาร3 สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัด: 
หนองบัวลำภู
เบอร์ติดต่อ: 
042-311651
ผู้ประสานงาน: 
นายเปลี่ยน คอนดี
กิจกรรมและโครงการ: 
โครงการอาสาสมัคร เพื่อนช่วยเพื่อน โดยได้รับงบสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ชมรม ละ 36,000 บาท
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ 
เป็นศูนย์กลางระหว่างสมาคมสภาผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุภายในจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

รับอาสาให้ช่วยงา
  - เพื่อช่วนเหลือฟื้นฟูผู้สุงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้
คุณสมบัติของอาสาสมัคร
   - แกนนำที่สามารถออกเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุได้