สมาคมผู้สูงอายุ จังหวัดอุดรธานี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมผู้สูงอายุ จังหวัดอุดรธานี
ที่อยู่: 
33 โรงพยาบาลอุดรธานี อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
จังหวัด: 
อุดรธานี
เบอร์ติดต่อ: 
042-221352, 089-4010780
ผู้ประสานงาน: 
นายบัญญัติ พูลทรัพย์
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือเกื้อกูลพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมทำกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนไม่เกี่ยวข้องการเมือง การพนัน ส่งเสริมระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสนองดำเนินตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2549
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้