สมาคมผู้ประกอบการผู้สูงอายุชนบท จังหวัดชัยนาท

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมผู้ประกอบการผู้สูงอายุชนบท จังหวัดชัยนาท
ที่อยู่: 
235 ม.1 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
จังหวัด: 
ชัยนาท
เบอร์ติดต่อ: 
056-415272, 081-9533039
ผู้ประสานงาน: 
นางยุพิน ขำนิล เลขานุการสมาคมฯ
เบอร์แฟกซ์: 
056-412881
อีเมลล์: 
reedcenter@thaimail.com
กิจกรรมและโครงการ: 
ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อพัฒนาชุมชน ร่วมสร้างปัญญา และโอกาสนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนเงินทุนให้กับกองทุนในชุมชน การรณรงค์สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยสร้างงาน สร้างรายได้
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม

รับอาสาให้ช่วยงาน
   - อาสาช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม องค์กรในชุมชน