สมาคมพัฒนาไทยพายัพ

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมพัฒนาไทยพายัพ
ที่อยู่: 
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน อ.054-710367 เมือง จ.น่าน
จังหวัด: 
น่าน
ผู้ประสานงาน: 
นายราเชนทร์ กาบคำ ประธานมูลนิธิ
กิจกรรมและโครงการ: 
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการสังคม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ