สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการผู้สูงอายุชนบท (สพส.)

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการผู้สูงอายุชนบท (สพส.)
ที่อยู่: 
235 หมู่ที่1 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
จังหวัด: 
ชัยนาท
เบอร์ติดต่อ: 
0-5641-5272
ผู้ประสานงาน: 
นางยุพิน ขำนิล เลขานุการสมาคมพัฒนาฯ
อีเมลล์: 
reedcenter@thaimail.com
กิจกรรมและโครงการ: 
1.ส่งเสริมประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุชนบท ให้มีความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ และสังคม ให้ดีขึ้น 2.ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านด้วยวิธีทำงานโดยยึดประชาชนเป็นแกนนำ 3.สนับสนุนให้ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชน บุคคลทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท 4.เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ แลกเปลี่ยนทัศนคติของชุมชนชนบท 5.เผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ ในกิจกรรมต่างๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรชาวบ้าน
ความต้องการอาสาสมัคร: 
1.มีความพร้อมและสนใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังประโยชน์ตอบแทน 2.มีความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง ได้เรียนรู้พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานอาสาสมัครอย่างมีความสุข
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ส่งเสริมวิชาชีพ