สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี
ที่อยู่: 
549 ถ.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
จังหวัด: 
อุดรธานี
เบอร์ติดต่อ: 
042-245358, 089-8436794
ผู้ประสานงาน: 
นางกฤษณา ธีระวุฒิ เลขานุการสมาคม
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมมิตรภาพระหว่างสตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้วิชาชีพแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์ช่วยเหลือกันในระหว่างสตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้วิชาชีพ เชิดชูเกียรติและสถานภาพของสตรีให้สตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้ววิชาชีพตระหนักในหน้าที่ของตนอันพึงมีต่อชาติแล
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี