สมาคมศูนย์ประสานงานองค์การ ภาคเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมศูนย์ประสานงานองค์การ ภาคเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่: 
8 ถนนศรีธรรมโศก 3 ถนนพัฒนาการคูขาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด: 
นครศรีธรรมราช
เบอร์ติดต่อ: 
075-344306
ผู้ประสานงาน: 
นายเสถียร รัตนโชติ นายกสมาคม
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือผู้พิการนักเรียนยากจนผู้ประสบภัย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ผู้ประสบภัยพิบัติ