สมาคมส่งเสริมพัฒนาแพทย์แผนไทย จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมส่งเสริมพัฒนาแพทย์แผนไทย จังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่: 
1113/290 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
จังหวัด: 
มหาสารคาม
ผู้ประสานงาน: 
นายประสาสน์ รัตนปัญญา
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้การส่งเสริมเกี่ยวกับวิชาแพทย์แผนไทย จัดให้มรการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในวิชาแพทย์แผนไทย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด