สมาคมสภาเยาวชน จังหวัดสุรินทร์

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมสภาเยาวชน จังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่: 
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
จังหวัด: 
สุรินทร์
เบอร์ติดต่อ: 
044-511424, 086-8798270
ผู้ประสานงาน: 
นายชาติพิพัฒน์ บุญสวัสดิ์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน