สมาคมสตรีอุดรธานี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมสตรีอุดรธานี
ที่อยู่: 
40 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
จังหวัด: 
อุดรธานี
เบอร์ติดต่อ: 
081-7993071
ผู้ประสานงาน: 
นางยงฤดี พูลทรัพย์
กิจกรรมและโครงการ: 
แลกเปลี่ยนความรู้เกื้อกูลสนับสนุนธุรกิจร่วมกันอบรมวิชาชีพต่างๆ ส่งเสริมสิทธิสตรีทำประโยชน์เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ประสานสามัคคีส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทหน้าที่ทางสังคมให้สตรีมีความรู้เป็นแบบอย่างของสตรีในจังหวัด และพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการสร้างสรรค์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี