สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดภูเก็ต

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดภูเก็ต
ที่อยู่: 
ถ.นริศร อ.เมืองจ.ภูเก็ต 2/56ม.3 ถ.รัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
076-212726, 076-240414
ผู้ประสานงาน: 
นางสมพิศ ขาวผ่อง
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้ความรู้แก่สมาชิกเข้าใจต่องานอาสาสมัครงานสังคมสงเคราะห์การพัฒนาสังคม ศึกษาปัญหาสังคม นำผลการศึกษาเสนอต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจ.ภูเก็ต
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ