สมาคมส่งเสริมสัวสดิการสังคม กาญจนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมส่งเสริมสัวสดิการสังคม กาญจนบุรี
ที่อยู่: 
ท่าเรือ 576-586 ถ.แสงชูโต
จังหวัด: 
กาญจนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
034-636637, 034-636626
ผู้ประสานงาน: 
นายวรวุธ พงษ์วิทยภานุ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ