สมาคมแพทย์แผนไทย

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมแพทย์แผนไทย
ที่อยู่: 
13 ถนนสัมพันธ์พัฒนา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัด: 
สงขลา
เบอร์ติดต่อ: 
074-258250
ผู้ประสานงาน: 
นายประเสริฐ สังขกุล
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้ความรู้ทางด้านแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาไทย ร่วมออกหน่วยช่วยเหลือประชาชนร้วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาล ต.ควนลัง ให้ความรู้การแพทย์แผนไทยและการนวดไทยหับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ความต้องการอาสาสมัคร: 
มีความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทย และผู้สนใจที่สมัครเข้าร่วมและสมาชิก เคยเข้าร่วมการอบรมกับบุคลากรด้านสาธารณสุข ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลเบื้องต้น และการแพทย์แผนไทย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ