สมาคมเทคโนโลยีศึกษาแห่งประเทศไทย จ.มหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมเทคโนโลยีศึกษาแห่งประเทศไทย จ.มหาสารคาม
ที่อยู่: 
อาคารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม (ปัจจุบันย้ายไปอยู่ที่ มมส.ใหม่)
จังหวัด: 
มหาสารคาม
ผู้ประสานงาน: 
นายไชยยศ เรืองสุวรรณ
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร อบรมเผยแพร่ความรู้วิทยาการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารตลอดจนนวัตกรรมทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ