สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา
ที่อยู่: 
666 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
จังหวัด: 
สงขลา
เบอร์ติดต่อ: 
074-388100 ต่อ 1125
ผู้ประสานงาน: 
พ.อ.นิมิต อักษรเกิด เลขานุการสมาคม
กิจกรรมและโครงการ: 
1. ให้คำแนะนำแก่ชมรมผู้สูงอายุ สมาชิกในการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงและอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกได้แก่ การเยี่ยมเยียนสมาชิกชมรม 16 อำเภอ 2. ให้การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถแก่สมาชิกในการดูแลสุขภาพกาย-จิต 3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ และการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุออกกำลังกาย เล่นกีฬา เช่นการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุประจำปี
ความต้องการอาสาสมัคร: 
1. ข้าราชการบำนาญ 2. ผู้สูงอายุที่มีจิตอาสา 3. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผู้สูงอายุ / การอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะของอาสาสมัคร 1. การส่งเสริมสุขภาพกาย-จิต เพื่อเป็นต้นแบบด้านสุขภาพกาย-จิต 2.ศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3. การเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพสูง(Active Ageing)ของสังคม / อาสาสมัครจะได้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพด้าน 1.การฝึกปฏิบัติธรรม2. การฝึกอบรมเทคนิคการออกกำลังกาย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ชีวิตและสุขภาพ