สมาคมฮกเกี้ยนปากพนัง

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมฮกเกี้ยนปากพนัง
ที่อยู่: 
799 ถนนพาณิชย์สัมพันธ์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด: 
นครศรีธรรมราช
ผู้ประสานงาน: 
นายโกศล เวศกิจกุล
กิจกรรมและโครงการ: 
บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ