สำนักงานจัดหางาน จังหวัดชัยนาท

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานจัดหางาน จังหวัดชัยนาท
ที่อยู่: 
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน 294 ม.6 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
จังหวัด: 
ชัยนาท
เบอร์ติดต่อ: 
056-411071
ผู้ประสานงาน: 
นายสมทบ เอี่ยมทา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ
กิจกรรมและโครงการ: 
- ส่งเสริมการมีงานทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร - ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำตามความรู้ความสามารถ - ประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับคนพิการ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ 
- ส่งเสริมการมีงานทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำตามความรู้ความสามารถ