ยโสธร

 • เข้าวัดฟังธรรม ทำบุญตักบาตร- ทำกิจกรรมในวันเข้าพรรษา ออกพรรษา- ด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • รักษาสภาวัฒนธรรม- เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • ประชุมตรวจสุขภาพทุกวันพฤหัสบดี- ออกกำลังการ่วมกัน- บำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมคุณธรรม- รักษาสุขภาพ ปีละ 1 ครั้ง/คน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • มอบของขวัญให้ผู้สูงอายุ- รดน้ำในงานประเพณีสงกรานต์- จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ- ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น- ดูแลซึ่งกันและกันให้กลังใจ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • ตรวจสุขภาพ ออกกำลังกาย- ประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้- ร่วมแสดงความเข้มแข็ง- จัดพิธีทางศาสนาในวันสำคัญ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • จัดให้มีการรดน้ำดำหัวทุกปี วันสงกรานต์- จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุทุกปี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • สนับสนุนการออกกำลังกาย- สนับสนุนอาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • ร่วมกิจกรรมในวันพระ- ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ- ร่วมกลุ่มจักสาน- กลุ่มฌาปนกิจ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • พิธีทางศาสนา ในวันสงกรานต์- ออกกกำลังกาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • ช่วยเหลืองานศพ- นัดพบปะพูดคุย 4 เดือน / ครั้ง- ออกกำลังกายร่วมกัน- พูดคุยเรื่องการดำเนินงานของชมรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • มีนโยบายจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ- มีฐานข้อมมูลภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ- มีแผนการเยี่ยมผู้สูงอายุ- กิจกรรมสร้างสุขภาพ ออกกำลังกาย
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • โครงการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพจากโรคที่เป็นภัย เช่น เบาหวาน ความดันสูงเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ยโสธร
 • จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ- จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปี- บำเพ็ญประโยชน์ ตามวัฒนธรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • การเยี่ยมไข้สมาชิก- การปฏิบัติธรรม- การเลี้ยงอาหารกันเอง
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • มอบของขวัญให้ผู้สูงอายุ- รดน้ำในงานประเพณีสงกรานต์- จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • การจัดกิจกรรมนันทนาการ- การบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน- เยี่ยมเยียนให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • การฌาปกิจสงเคราะห์- วันผู้สูงอายุ (กิจกรรมประจำปี )- เครือข่ายแกนนำสุขภาพผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • ออกกำลังกาย- ทำบุญร่วมกันในวันสำคัญ- รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ- ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร