ยโสธร

 • การออกกำลังกาย ไม้พลอง- การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน- การระดมทุนเพื่อพัฒนางานต่าง ๆ - กิจกรรมน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ- ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์- ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • จัดให้สมาชิกร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพุทธศาสนา- ตรวจสุขภาพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม- บำเพ็ญประโยชน์แก่ที่สาธารณะ- ดูแลใส่ใจสมาชิกในชมรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น- ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เสียชีวิต- ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ- ส่งเสริมการออกกำลังกาย
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • ออกกำลังกายร่วมกัน- รับประทานอาหารร่วมกัน- ร่วมเข้าประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน- ร่วมคิดร่วมทำตามภูมิปัญญา
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม- ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา- ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย- จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • ร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันสำคัญทางศานา- ให้ความรู้ในเรื่องจักสานแก่ราษฎร- ร่วมกันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส- ให้ความรู้ คำแนะนำกับกรรมการหมู่บ้าน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ- ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • - การร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ- ตรวจสุขภาพจาก จนท.สาธารณสุข- ร่วมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ- ต้นแบบการออกกำลังกาชุมชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • รวมกลุ่มออกกำลังกายทุกวัน- ทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม- ทำกิจกรรมด้านขนบธรรมเนียม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • กิจกรรมพบปะสังสรราค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงอายุ- กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา- กิจกรรมออกกำลังกาย
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • ตรวจสุขภาพร่างกาย- ส่งเสริมสุขภาพให้กับสมาชิกในกลุ่ม- ให้การช่วยเหลือในกรณีเสียชีวิต- จัดประชุมทุก 2 เดือน- จนท.สาธาฯ อำเภอตรวจเยี่ยมเป็นระยะ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • - แนะนำผู้สูงอายุให้ออกกำลังกาย- แนะนำให้ทานอาหารครบ 5 หมู่- ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา- ให้รู้จักรักษาสุขภาพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • จัดอบรมให้ความรู้ ปีละ1 ครั้ง- จัดวันผู้สูงอายุ รดน้ำดำหัวทุกปี- เยี่ยมสมาชิกที่เจ็บป่วย- ซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนส่วนราชการใน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • กิจกรรมวันผู้สูงอายุ- กิจกรรมแสดงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละเทศกาลต่าง ๆ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • ติดต่อกับทางการหาผ้าห่มให้ทุกคน- เจ้าหน้าที่แนะนำการออกกำลังกาย- จัดการฌาปนกิจในหมู่สมาชิก
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร