ยโสธร

 • ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เสียชีวิต 6 ราย- เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ 12 ราย- จัดกิจกรรส่งเสริมสุขภาพ 12 ครั้ง- ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ 12 ครั้ง
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • รดน้ำในงานประเพณีสงกรานต์- มอบของชำร่วยให้ผู้สูงอายุ- ร่วมกิจกรรมฟังธรรมในงานพิธีทางศาสนา
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • จัดงานวันปีใหม่- ลานกีฬาและออกกำลังกาย- รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • การออกกำลังกายทุกวันเสาร์ - อาทิตย์- หัตถกรรมจักสานผู้สูงอายุ- สืบสานวัฒธรรม เข้าวัดฟังธรรมทุกวันพระ 8 - 15 เป็นอย่างน้อย
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • ตรวจสุขภาพ ออกกำลังกาย- พิธีสำคัญทางพุทธศานา- ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม- ประชุมปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • กิจกรรมวันผู้สูงอายุ- กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • จัดงานวันผู้สูงอายุ ทุกปี- ช่วยเหลือลักษณะณาปนกิจสงเคราะห์
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • ตรวจสุขภาพประจำปี- กิจกรรมทางศาสนา- ออกกำลังกา รำไม้พลอง- ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • กิจกรรมพัฒนาส่งเสิรมคุณภาพชีวิต
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ยโสธร
 • กิจกรรมการออกกำลังกายจะแบ่งตามตารางใน 1 สัปดาห์ จะมีการออกกำลังกายครบทุกรูแบบ คือ รำมวย เต้าเรอ๋อ ซิ้นซี เต้นราชี่กง ไทเก็ก และแอโรบิค
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ยโสธร
 • จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา- จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ- เผยแพร่ความรู้ เช่น การทำบายศรี- จัดให้มีบริการด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา- จัดให้มีบริการด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก- เผยแพร่ความรู้ เช่น การบายศรี- จัดกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร
 • สมาชิกร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กลุ่มจัด- กิจกรรมปฏิบัติธรรม- ผลิตไม้กวาดดอกหญ้า เพื่อหารายได้- กิจกรรมสรงน้ำในวันสงกรานต์
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ยโสธร