ร้อยเอ็ด

 • สร้างห้องสมุด รับบริจาคหนังสือ หนังสือนิทาน หนังสืออ่านสำหรับเด็กนักเรียน สื่อการเรียนรู้ต่างๆ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา
  เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ร้อยเอ็ด
 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  ร้อยเอ็ด
 • โครงการบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ร้อยเอ็ด
 • น.ส.อัจฉรียา พัฒนสระคูรอง อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, น.ส.สายทิพย์ จะโนภาษ อ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  ร้อยเอ็ด
 • โครงการจิตอาสาสร้างความดีช่วยสังคม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ร้อยเอ็ด
 • 1. ดำเนินโครงการสอนคอมพิวเตอร์น้องต่อไป โดยสอนที่ โรงเรียนเดิมและเพิ่มโรงเรียนใหม่ 2. ดำเนินโครงการสำรวจป่าเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า ชุมชนกับกลุ่มเยาวชนกลุ่มเดิมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง 3 จัดกิจกรรมอาสาพัฒนา 4. ทำโครงการหนังสือมือสองจากพี่สู่น้อง 5. นำสมาชิกให้ความรู้ด้านวิชาชีพเกษตรและวิชาชีพอื่น แก่ชุมชน
  สิ่งแวดล้อม
  ร้อยเอ็ด
 • 1. รณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 2. เปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ 3. มุมเปิดใจกับครูและเพื่อนสนิท 4. นำสมาชิกทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  ร้อยเอ็ด
 • 1. นำเพื่อนในโรงเรียนฟังเทศน์ที่วัดทุกสิ้นเดือน 2. จัดทำหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง และให้ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง และออกให้ความรู้กับชาวบ้าน 3. จัดอบรมคุณธรรมร่วมกับชุมชน 4. พัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ในหมู่บ้าน
  เด็ก เยาวชน
  ร้อยเอ็ด
 • โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการจัดการกำจัดขยะ
  เด็ก เยาวชน
  ร้อยเอ็ด
 • 1. กิจกรรมต้อนรับสมาชิกใหม่ทูบีนัมเบอร์วัน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักเรียนเข้าใหม่ให้มีความรักในสถาบัน มี ความสามัคคีในหมู่คณะ 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติด ปัญหาทางเพศ ต่อผู้ปกครองและชุมชน 3. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันด้านต่างๆกับหน่วยงานและชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ร้อยเอ็ด
 • 1. ทำความสะอาดอย่างยั่งยืน 2. การร่วมกิจกรรมสำคัญในท้องถิ่น 3. ชมรมทูบีนัมเบอวัน 4. การแยกขยะเปียก - ขยะแห้ง
  เด็ก เยาวชน
  ร้อยเอ็ด