ระยอง

 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  ระยอง
 • 1.ปลูกป่าโกงกาง 2.อนุรักษ์แม่น้ำและทรัพยากรธรรมชาติ 3.ทำน้ำหมักจุลินทรีย์ อาสาร่วมปลูกป่า และรณรงค์อนุรักษ์แม่น้ำและทรัพยากรธรรมชาติ บริจาคเงินสำหรับกิจกรรม
  สิ่งแวดล้อม
  ระยอง
 • 1.ส่งเสริมการเรียนรู้ 2.ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มในพื้นที่ระดับตำบล 3.อาสาให้องค์ความรู้ การจัดตั้งกลุ่มของชุมชน 4.การบริจาคเงินและสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ระยอง
 • การอนุรักษ์สมุนไพรไทย ทำน้ำหมักชีวภาพ ปลูกผักปลอดสารพิษ ทำไร่นาสวนผสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อาสาให้ความรู้ การรักษาโรคด้วยสมุนไพร
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ระยอง
 • พัฒนาให้องค์ความรู้การพัฒนาชุมชน สุขภาวะ การจัดทำสื่อสาธารณประโยชน์ อาสาให้ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทชุมชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ระยอง
 • ให้การส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ ให้การช่วยเหลือแก่ผู้พิการด้านต่างๆ บริจาคสิ่งของ เช่น อุปกรณ์การฝึกอาชีพ สิ่งของเครื่องใช้
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ระยอง
 • ให้การดูแล อุปการะเด็กด้อยโอกาส ให้การศึกษา อบรม อาสาสมัครดูแล จัดกิจกรรม พูดคุย ให้ความอบอุ่น มอบความบันเทิง สอนหนังสือ บริจาดเงิน หรือสิ่งของ จัดเลี้ยงอาหารเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  ระยอง
 • การให้องค์ความรู้ เรียนรู้การพึ่งตนเอง การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงหมูหลุม ผักปลอดสารพิษ อาสาให้องค์ความรู้ด้านการเกษตรพึ่งตนเอง การบริจาค เช่น หมูหลุม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ระยอง
 • อาสาให้ความรู้เกี่ยวกับเอดส์ ดูแลผู้ป่วย
  เด็ก เยาวชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ระยอง
 • การจัดการศึกษาของโรงเรียนพิษฏ์วิทยา ช่วยเหลือเด็กยากจน ประเภทของการให้ อาสาการดูแล และจัดกิจกรรม บริจาดเงิน และสิ่งของช่วยเหลือเด็กยากจน
  เด็ก เยาวชน
  ระยอง
 • ให้การอุปการะ ดูแล สตรีที่ประสบปัญหา ถูกทอดทิ้ง กระทำทารุณ อาสาดูแล พูดคุย ให้คำแนะนำ บริจาคเงิน สิ่งของ สำหรับเด็กแรกเกิด นอกสมรส ไปจนถึงสตรีถูกกระทำทารุณกรรม
  เด็ก เยาวชน
  ระยอง