เลย

 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  เลย
 • ส่งเสริมให้สตรีได้รับความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม ส่งเสริมความสามารถของสตรีเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
  สตรี สิทธิสตรี
  เลย
 • เป็นหน่วยงานคุ้มครองช่วยเหลือและป้องกันการละเมิดสิทธิเด้กที่โดนทารุณกรรม ล่วงละเมิดทางเพศ และใช้แรงงานด้วยการ 1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปคุ้มครองและช่วยเหลือ 2. สร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงป้องกันเรื่องการพัฒนาเด็กและสังคมให้แก่ครอบครัวทั่วไป
  เด็ก เยาวชน
  เลย
 • ช่วยเหลือคนพิการในด้านต่างๆ 1. การบริการด้านการป้องกันรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์ 2. บริการฟื้นฟูคนพิการทางด้านวิชาชีพสังคมศึกษา
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  เลย
 • รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนอายุระหว่าง 2-5 ปี อบรมครูพี่เลี้ยงสัมมนาประจำปี สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและการเลี้ยงดู มีผู้ปกครองเด็กมาบริจาคเงินเพื่อร่วมกิจกรรมสันทนาการ บริจาคสิ่งของให้กับเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  เลย
 • 1.ให้ความรู้เรื่อโรคเอดส์ 2.ให้การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ 3.ให้คำปรึกษาเรื่อโรคเอดส์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  เลย