สกลนคร

 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  สกลนคร
 • รักษาขนบประเพณี วัฒนธรรมของบรรพชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้มีรถกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ตลอด 24 ซ.ม สงเคราะห์จัดการศพอนาถา ให้ทุนการศึกษาส่งเสริมการกีฬา แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคบริจาคโลงศพ รวม 5 ปีจักกิจกรรมตามวาระต่างๆ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  สกลนคร
 • สนับสุนน ส่งเสริมกิจการของสภากาชาดไทยในด้านยุวกาชาด การบริจาคบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของสภากาชาด เป็นตัวแทนสภากาชาดในท้องถิ่น
  ชีวิตและสุขภาพ
  สกลนคร
 • การบริการสังคมทั่วไปพัฒนาอาชีพ /รายได้ให้แก่สตรี
  สตรี สิทธิสตรี
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สกลนคร
 • ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสสงเคราะห์ผู้ยากไร้ เช่น เด็ก ผู้เจ็บป่วย ผู้ประสบปัญญหาในสังคม จัดกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อหาทุน
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สกลนคร
 • การจัดสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์ สงเคราะห์ครอบครัวเมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย
  ชีวิตและสุขภาพ
  สกลนคร
 • การจัดสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์ คุ้มครอง ช่วยเหลือสังคม การสงเคราะห์ศพจัดประชุมเป็นครั้ง ๆ ตามลักษณะงานและการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ/ครอบครัว
  ชีวิตและสุขภาพ
  สกลนคร
 • ส่งเสริมและสนับสนุน การบริการสังคม การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการ และกระบวนการยุติธรรม สนับสนุนกิจกรรม บำบัดฟื้นฟูบุคคลครอบครัว พัฒนาชุมชน การบริการสังคม
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  สกลนคร
 • การบริการสังคมทั่วไปด้านอาชีพ/รายได้ สวัสดิการแก่ผู้สุงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส การให้คำปรึกษา/การสังคมสงเคราะห์การจัดฝึก
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สกลนคร
 • พัฒนาความเป็นผู้นำ / ผู้ตามที่ดี เยี่ยมเยียนสมาชิก พบปะ ประสานส่วนให้ความเป็นกันเอง
  ชีวิตและสุขภาพ
  สกลนคร
 • การบริการสังคมทั่วไปด้านอาชีพ/รายได้ การให้คำปรึกษา/การจัดฝึกอาชีพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สกลนคร