สงขลา

 • ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สงขลา
 • โครงการค่ายระยะสั้น โครงการค่ายระยะยาว โครงการค่ายต่างประเทศ ค่ายพิเศษ สิ่งแวดล้อม ชุมชน ศิลปะ และดนตรี
  เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  สงขลา
 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  สงขลา
 • ช่วยเหลือนำผู้ป่วย,ผู้บาดเจ็บ จากที่เกิดเหตุส่งโรงพยาบาลฟรีตลอด 24 ชั่วโมง และให้ความช่วยเหลือในด้านสาธารณะภัยต่าง ๆ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  สงขลา
 • 1. ให้คำแนะนำแก่ชมรมผู้สูงอายุ สมาชิกในการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงและอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกได้แก่ การเยี่ยมเยียนสมาชิกชมรม 16 อำเภอ 2. ให้การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถแก่สมาชิกในการดูแลสุขภาพกาย-จิต 3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ และการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุออกกำลังกาย เล่นกีฬา เช่นการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุประจำปี
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  สงขลา
 • 1.ส่งเสริมประเพณี 2. ช่วยเหลือกิจกรรมวันเด็ก 3. รวมคนตระกูลแต้จิ้ว 4. ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกด้วยกัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สงขลา
 • ให้ความรู้ทางด้านแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาไทย ร่วมออกหน่วยช่วยเหลือประชาชนร้วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาล ต.ควนลัง ให้ความรู้การแพทย์แผนไทยและการนวดไทยหับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  สงขลา
 • 1.วันสตรีไทย 2. สัมนาเพื่อนำสตรีเข้าสู่การเมืองทุกสมัย 3. เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น
  สตรี สิทธิสตรี
  สงขลา
 • กิจกรรมหลักช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ
  เด็ก เยาวชน
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  สงขลา
 • 1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย,อุบัติเหตุ , ฉุกเฉิน ,ช่วยเหลือผู้ป่วยบนท้องถนน 2. ด้านสาธารณะกุศลที่เป็นส่วนรวม 3. ให้ความร่วมมือกับทางราชการด้านต่าง ๆ 4. ด้านพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  สงขลา
 • ให้ความรู้ด้ารการบริการจัดการชุมชน หรือหน่วยงานของเอก รัฐเกี่ยวกับผู้นำชุมชน
  สตรี สิทธิสตรี
  สงขลา
 • การพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิด กฎหมายกำหนดให้ศาลคำนึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนซึ่งการได้รับการอบรมสั่งสอนสงเคราะห์ให้กลับตนเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการลงโทษคดีครอบครัวคำนึงถึงความสงบและการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเป็นสำคัญ
  เด็ก เยาวชน
  สงขลา
 • เป็นโรงเรียนเอกชนการศึกษาสงเคราะห์พิเศษ สงเคราะห์ตามเขตการศึกษา และส่วนราชการอื่นๆ
  เด็ก เยาวชน
  สงขลา
 • 1. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 2.แก้ปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน ในจังหวัดสงขลา
  ชีวิตและสุขภาพ
  สงขลา
 • 1. เพื่อการสงเคราะห์เลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กกำพร้า และเร่ร่อนจรจัดที่อยู่ในสถานสงเคราะห์บ้านเด็กสงขลา 2. เพื่อการศึกษาและการนันทนาการเด็กในสถานสงเคราะห์
  เด็ก เยาวชน
  สงขลา
 • 1. จัดสถานที่สักการะบูชาให้กับประชาชนที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสต่อองค์พระ 2.ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย อุทกกภัย และวาตะภัย โดยมีเหตุเกิดขึ้นที่ใด มูลนิธิจะออกให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทันที ถ้ามีผู้บาดเจ็บจะนำส่งโรงพยาบาล ถ้ากรณีผู้เสียชีวิตไม่มีญาติก็จะนำไปยังที่สุสานมูลนิธิ ฯโดยมูลนิธิฯ จะมีเจ้าหน้าที่และอาสากู้ภัยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง บริจาคเงินเครื่องอุปโภค-บริโภค
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  สงขลา
 • 1.ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด 2. ช่วยเหลือผู้พิการ 3. ฝึกอาชีพ 1. ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้านการศึกษา 2. ช่วยเหลือการจัดงานศพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  สงขลา
 • ดูแลและให้ที่อยู่อาศัยแก่คนชราที่ไร้ญาติขาดมิตร พร้อมทั้งจัดหมอมาดูแลสุขภาพของคนชรา ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการตามความเหมาะสม บริจาคเงิน ให้ที่อาศัย ตลอดจนการดูแลอาหารการกิน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  สงขลา
 • 1. ประสานงานให้การช่วยในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ออกเยี่ยมเพื่อน เพื่อเป็นกำลังใจกับผู้พิการและผู้ดูแล 3. จัดอบรมให้ความรู้ต่าง ๆที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการ 4. พบปะสังสรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในเรื่องต่าง ๆ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สงขลา
 • 1. การจัดทำโครงการฟื้นฟูศักยภาพของคนหูหนวกด้านอาชีพ สังคม การศึกษา 2. สุขภาพ ด้านการแพทย์บริการล่ามภาษามือ เพื่อช่วยในการสื่อสาร เช่น การพบแพทย์ การศึกษาในด้านต่าง ๆ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สงขลา