สตูล

 • ศูนย์เรียนรู้ชุมชน "โรงเรียนคลองโต๊ะเหล็ม" , ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต (นอกระบบ,ตามอัธยาศัย และการศึกษาทางเลือก)
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  สตูล
 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  สตูล
 • 1) การอาสาเป็นครูผู้สามารถสอนคัมภีร์อัลกุรอาน 2) บริจาคเงินสนับสนุนครูผู้สอนคัมภีร์อัลกุรอาน
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  สตูล
 • เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่คนทั่วไป สนับสนุนคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามหลักการศาสนาอิสลาม สงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ยากจน ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา อาสาเป็นผู้อบรม ให้ความรู้แก่เด็ก สนับสนุนและบริจาคอุปกรณ์เล่าเรียนให้แก่เด็ก
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  สตูล
 • 1) การอาสาเป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 2) บริจาคเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค 3) อาสาช่วยเหลือสาธารณกุศล เช่น ช่วยเหลือเงินค่าทำศพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  สตูล