สระแก้ว

 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  สระแก้ว
 • 1.นำเสนอประเด็นปัญหาของสังคมสู่สาธารณะ 2.นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์และมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม 3.เป็นสื่อกลางในการรับฟังปัญหาของสังคม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  สระแก้ว
 • ส่งเสริมอาชีพเพื่อ ประสานงานและร่วมมือองค์กรต่างๆทั้งในภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกจังหวัด เพื่อการช่วยเหลือฟื้นฟูคนตาบอดในจังหวัดสระแก้ว
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สระแก้ว
 • 1.สนับสนุนการเคลื่อนงานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บูรพา 2.ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ 3.ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน 4.ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 5.ศูนย์สาธิตการปลูกป่า 7 ระดับ 6.ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดสระแก้ว
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  สระแก้ว
 • เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพารชสระแก้ว และโรงพยาบาลข้างเคียงรวมตลอดทั้งสถานพยาบาลอื่นๆในเครือข่าย และร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  สระแก้ว
 • เพื่อใช้ในกิจกรรมของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน ตชด. เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียน ตชด.ที่เรียนดีแต่ยากจนเพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือ ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  สระแก้ว
 • ดำเนินการสนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนยากจนในเขตพื้นที่กิ่งอำเภอเขาฉกรรจ์และดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือ ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  สระแก้ว
 • เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสวัสดิการและสาธารณสุขเด็กและคนชราในชนบทบำรุงส่งเสริมพุทธศาสนา ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  สระแก้ว
 • ช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการกีฬาของจังหวัด
  เด็ก เยาวชน
  สระแก้ว
 • ช่วยเหลือจัดการเก็บศพไม่มีญาติและผู้ยากไร้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามธรรมชาติดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  สระแก้ว
 • บำรุง บูรณะ และปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ส่งเสริมงานวัฒนธรรมฯลฯ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  สระแก้ว
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  สระแก้ว
 • เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดการประถมศึกษาอำเภอวัฒนานคร ในด้านอาหารกลางวัน ทุนการศึกษา เสื้อผ้า เครื่องเขียน แบบเรียนช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการกีฬาของจังหวัด
  เด็ก เยาวชน
  สระแก้ว
 • จัดเป็นทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวันช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนฯจัดเป็นทุนรางวัลประจำปี ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ
  เด็ก เยาวชน
  สระแก้ว
 • เพื่อส่งเสริมการศึกษาช่วยเหลือและสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังน้ำเย็น และร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  สระแก้ว
 • แนะนำทความเข้าใจให้ชุมชนเรียนรู้หรือเรียนรู้วิถีชีวิตให้รู้เข้าใจปรัชญาต่างๆ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  สระแก้ว