สระบุรี

 • -โครงการหน่วยกู้ภัยในตำบล ปัจจุบันมีสมาชิกกู้ภัยจำนวน 10 คน -โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 1 เครื่อง
  เด็ก เยาวชน
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  สระบุรี
 • ฝึกอบรมเยาวชนให้เรียนรู้ศิลปการแสดง ภูมิปัญญาพื้นบ้านชาวไทยวน เช่นการฟ้อน การตัดกระดาษ การทำอาหาร งานใบตอง -ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Think earth จากบริษัทสยามกลการ
  เด็ก เยาวชน
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  สระบุรี
 • บริจาคสิ่งของ ร่วมบริจาคงานวันเด็ก สร้างอาคาร สร้างหลังคา ให้วัด โรงเรียน
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศาสนา จริยธรรม
  สระบุรี
 • - ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค หาตำแหน่งงานว่างให้ทำ หรือฝึกอาชีพ - ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยแล้ง - สร้างพื้นปูนให้วัดที่ถูกน้ำท่วม ที่อำเภอบ้านหมอ - มีอาสาแรงงานอบต.ละ 1 คนทุกอบต.
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สระบุรี
 • -สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดทุกชนิดโดยสมัครใจ สำหรับผู้ติดยาเสพติด ทางวัดจะรับเข้าบำบัดเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วัน สำหรับผู้ติดเหล้า,บุหรี่ แล้วแต่สมัครใจ จะบำบัดที่บ้านก็ได้ หรือที่วัดก็ได้ -ปัจจุบันได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศมากกว่าชาวไทย โดยมี เว็บไซต์ ต่างประเทศ ถึง 5 ภาษา แต่ไม่มีภาษาไทย อาสาสมัครส่วนใหญ่จากนักศึกษาจิตวิทยา,สังคมสงเคราะห์ จากต่างประเทศหรือผู้เสพติดที่หายป่วยแล้ว
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ศาสนา จริยธรรม
  สระบุรี
 • - จัดทำแผนชุมชน - คัดเลือกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน - อบรม ศึกษา ดูงาน จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สระบุรี
 • เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตายทางสมาคม จะออกใบเสร็จรับเงิน เรียกเก็บในการสงเคราะห์จากสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมด และรวบรวมจ่ายให้แก่ผู้เสียชีวิต
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สระบุรี
 • โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม โครงการเยาวชนฝึกซ้อมดนตรีพื้นบ้าน สนับสนุนสมาคมชาวเหนือ ช่วยเหลือเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มแก่ผู้ยากไร้ในภาคเหนือ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศิลปวัฒนธรรม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  สระบุรี
 • ออมเงินทุกวันพุธ ออมตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. คณะกรรมการหมุนเวียนกันมานั่งรับฝาก-ถอนเงิน
  ชีวิตและสุขภาพ
  สระบุรี
 • -โครงการจิตอาสาดูแลผู้ป่วยในอนามัย -โครงการจิตอาสาโดยผู้สูงอายุเล่านิทานในศูนย์เด็กเล็กเป็นโครงการร่วมระหว่าง สถานีอนามัย อบต.หนองคณฑี ศูนย์เด็กเล็ก
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  สระบุรี
 • -จิตอาสาเพื่อสอนหนังสือเด็กนักเรียน -รับสมัครผู้มีจิตอาสาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อสอนหนังสือ -ปัจจุบันสอนทุกวันพฤหัสบดี
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  สระบุรี
 • ให้การศึกษา ที่อยู่แก่เด็กในสงเคราะห์ในลักษณะบ้านของตนเอง -ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวยากจน,ครอบครัวที่มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งในเขตอ.พระพุทธบาท,บ้านหมอ,ดอนพุด,หนองโดน -รับอาสาสมัครสอนหนังสือเด็กในสถานสงเคราะห์
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  สระบุรี
 • รับบริจาคผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำมาใช้จ่าย ช่วยเหลือ คนชรา และผู้ยากไร้
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  สระบุรี
 • หน่วยเคลื่อนที่ออกเยี่ยมและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการตามบ้าน โครงการเดินสอนเด็กป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  สระบุรี
 • คลินิกให้คำปรึกษา ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง โครงการอรุณเบิกฟ้า เส้นทางชีวิต ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV Sun flower Saraburi เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดสระบุรี เพื่อให้มีการเชื่อมโยงในลักษณะเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับข่าวสารความรู้ ความช่วยเหลือ และการพัฒนาตนเอง สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข - โครงการ Quality of Teenage Life ในกลุ่มเยาวชน เพื่อสร้างอาสาสมัครในกลุ่มเยาวชน เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และการป้องกันที่ถูกต้อง โครงการพุทธะธรรมนำสุข เสริมสร้างพลังชีวิต (การใช้หลักศาสนาในการดำเนินชีวิต)
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  สระบุรี
 • บริการสอนด้านอาชีพเช่น สอนตัดผม,เสริมสวย,เย็บผ้า,ศิลปะประดิษฐ์,สอนภาษาอังกฤษ,จีน,ทำอาหารขนม,สอนพิมพ์ดีด ณ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนทุกอำเภอ -ออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บริการห้องสมุดเคลื่อนที่
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  สระบุรี
 • ทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจำหน่ายในชุมชน และใช้ใส่ในพืชผัก, ไร่, นา ทำให้ปลอดสารเคมี
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สระบุรี
 • กิจกรรมแจกของ สิ่งของอุปโภคและบริโภค กิจกรรมร่วมงานบุญการกุศล และผู้ด้อยโอกาส กิจกรรบำเพ็ญกุศลศพไม่มีญาติ และยากจน กิจกรรมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ และอัคคีภัย กิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส กิจกรรมการรับบริจาคในโอกาสต่างๆ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  สระบุรี
 • สงเคราะห์ศพ ศพละ 20 บาท ปัจจุบันรับค่าปลงศพ ศพละ 55,000 บาท จัดพัฒนาศักยภาพ อสม. ระดับตำบล หมู่บ้าน อำเภอ
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สระบุรี
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่นผู้ได้รับบาดเจ็บ สร้างโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร นำของไปให้กับผู้ขาดแคลนที่บนเขา
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  สระบุรี