สระบุรี

 • บริจาคข้าวสารให้กับผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยพิบัติ บริจาคข้าวสารตามงานวัฒนธรรม ประเพณี ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอพระพุทธบาท
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สระบุรี
 • สงเคราะห์และจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคคลเร่ร่อนจรจัด
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สระบุรี
 • เพื่อนำดอกเบี้ยจากเงินกองทุนและหรือมีผู้บริจาคมามอบเป็นเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและมีความประพฤติดี
  เด็ก เยาวชน
  สระบุรี
 • ได้งบจัดสรรในการจัดกิจกรรมตามงบประมาณของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยได้จัดขึ้นตามไตรมาส อาทิ โครงการให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง โครงการเด็กไทยรู้รักษ์ ห่วงใยตนเอง โครงการร่วมใจรักพิทักษ์ปกป้องเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  สระบุรี
 • บริจาคเงิน สิ่งของอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างให้วัด โรงเรียน หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในจังหวัดสระบุรี สุพรรณบุรี
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศาสนา จริยธรรม
  สระบุรี
 • ด้านการศึกษา มอบทุนการศึกษานักเรียนในอำเภอพระพุทธบาท -ด้านสิ่งแวดล้อม ออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกตรวจสุขภาพ ถอนฟัน การฉีดพ่นลูกน้ำยุงลาย -ด้านสังคม โครงการสัปดาห์ซ่อมสร้าง เพื่อนำปูนไปซ่อมและสร้างบ้านเรือน มีกลุ่มมวลชนสัมพันธ์ ของอาจารย์วันชัย ให้ความรู้และเพิ่มความสามัคคีในชุมชน -ด้านความปลอดภัย สนับสนุนการณรงค์7วันอันตราย อาสาสมัครป้องกันภัยในหมู่บ้าน
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  สระบุรี
 • หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)จำกัด โดยบริการหมู่บ้านในรัศมี 5 กิโลเมตร ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน โดยออกบริการตรวจสุขภาพทั่วไปและแนะนำในเบื้องต้น ตรวจฟัน ถอนฟัน
  ชีวิตและสุขภาพ
  สระบุรี
 • ช่วยสอนกระบี่กระบองให้กับเด็ก คนในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้ผู้สูงอายุมีรายได้จากการผลิตสมุนไพร เพื่อนำมาจำหน่าย โดยผลัดเปลี่ยนกันมาทำเป็นรายวัน
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สระบุรี
 • มอบทุนการศึกษา สร้างวัดสร้างศาลา
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  สระบุรี
 • ตอบแทนลูกค้า โดยการจัดอบรมสัมมนากฎหมาย อุตสาหกรรมชุมชน ให้ทุนเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็ก ให้สภาเด็กและเยาวชนมาทำงานในบริษัท ในวันเสา-อาทิตย์ เพื่อเป็นรายได้พิเศษกับเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  สระบุรี
 • - โครงการพี่ช่วยน้อง - โครงการจิตอาสา - โครงการสองวัย ยิ้มแย้ม แจ่มใส - โครงการปลูกป่า เพื่อแม่ของแผ่นดิน - โครงการ ปลูกป่าเพื่อพ่อของแผ่นดิน
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  สระบุรี
 • ให้สมาชิกกู้ยืมไปใช้ มีดอกเบี้ยร้อยละ 6 สลึง มีสวัสดิการเป็นผลให้สมาชิก ช่วยเหลือเรื่องคนเจ็บ คนตาย ให้ทุนการศึกษาเด็กทุกปี ทุนละ 500 บาท ในระดับประถม
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  สระบุรี
 • โครงการทอดผ้าป่า รณรงค์งดสูบบุหรี่ โครงการธรรมสู่ประตูบ้าน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ศาสนา จริยธรรม
  สระบุรี
 • 1. ช่วยประสานงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ บอกทาง เรียกชื่อผู้ป่วย 2. ให้คำปรึกษา ให้สุขศึกษาแก่ผู้มารับบริการ 3. ช่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล เช่น พับก๊อช เปิด-ปิด ประตูหน้าท้องตรวจ 4. อาสาตัดผมให้ผู้ป่วย ร้องเพลง เล่านิทาน อ่านหนังสือธรรมะ 5. งานอาสาพัฒนาโรงพยาบาล เช่น ทาสีรั้วโรงพยาบาล
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สระบุรี
 • ฝึกอาชีพช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ลัง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ซุ้มกาแฟ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สระบุรี
 • ให้สมาชิกกู้ยืมไปประกอบอาชีพ และสวัสดิการในครอบครัว ส่งเสริมเพื่อสมาชิก มีรายได้โดยจัดตั้งกลุ่มทอพรมเช็ดเท้า กลุ่มทำไม้กวาด กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  สระบุรี
 • ด้านรายได้ สมาชิกจำนวน 30 คน และประชาชน ได้มีรายได้ สมาชิกมีรายได้/คน/วันจำนวน 160-240บาทสำหรับประชาชนอื่นมีรายได้ไม่แน่นอน ปัจจุบันผลิตทองม้วนวันละ 10-15 กิโลกรัม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สระบุรี