สิงห์บุรี

 • โครงการเครื่องกรองน้ำ โครงการหนังสือห้องสมุด โครงการรถเข็นผู้พิการ โครงการอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ฯลฯ
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สิงห์บุรี
 • โครงการเครื่องกรองน้ำ โครงการหนังสือห้องสมุด โครงการรถเข็นผู้พิการ โครงการอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ฯลฯ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สิงห์บุรี
 • โครงการเครื่องกรองน้ำ โครงการหนังสือห้องสมุด โครงการรถเข็นผู้พิการ โครงการอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ฯลฯ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  สิงห์บุรี
 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  สิงห์บุรี
 • อบรมให้ความรู้ด้านสาธารณะสุข การเป็นอาสาสมัครการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  สิงห์บุรี
 • สร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความเสมอภาคของสังคม 1.การอาสา 2.หาทุนสนับสนุนอาสาเป็นผู้จัดอบรมจัดกิจกรรมและบริจาคสิ่งของ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  สิงห์บุรี
 • ประชุมผู้สูงอายุ และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  สิงห์บุรี
 • ให้ความรู้ด้ามออกกำลังกายและฟื้นฟูอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง บริจาคสิ่งของ-บริจาคเงินเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สิงห์บุรี
 • จัดอบรมให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุเด็ก-สตรี บริจาคสิ่งของ-บริจาคเงินเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  สิงห์บุรี
 • โครงการออกแบบไร่นา ประเทศไทยซึ่งมีมากกว่า 40 โครงการ ซึ่งเน้นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว บรรพบุรุษข้าวไทย และโครงการผักปลอดสารพิษ การทำ MOU ระหว่าง อ.หนองแซง อ.เสาไห้ และบ้านไร่กาแฟ การให้ข้อมูลรวมถึงเปิดให้คณะทั้งบุคลภายในและบุคคลภายนอก ภาครัฐ เอกชน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานฟรี
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สิงห์บุรี
 • มีการประชุมประจำเดือนออกกำลังกาย กำจัดยุงลาย-เฝาระวังไข้หวัดนกและดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งประชาชนในตำบล บริจาคเงินช่วยเหลือองค์กรต่างๆรับปรึกษาความเดือนร้อนในหมู่ตำบลรับผิดชอบ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิงห์บุรี
 • มีการประชุมประจำเดือนโดยการออกกำลังกายประเภท-ไม้พอง แอร์โรบิก บริจาคเงินทอดกบิน-ทอดผ้าป่าและสิ่งของต่างๆ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิงห์บุรี