หนองคาย

 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  หนองคาย
 • 1.จัดกิจกรรมวันสตรีสากล 2.ครอบครัวอบอุ่น อยู่ด้วยกันวันอาทิตย์ บริจาคเงินทำบุญพุทธศาสนาและสาธารณกุศลต่างๆ
  สตรี สิทธิสตรี
  หนองคาย
 • 1.จัดกิจกรรมวันสตรีสากลวันสตรีไทยวันแม่แห่งชาติ 2.รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี บริจาคมอบทุนโครงการลูกกตัญญู ให้ทุนช่วยบรรเทากับผู้ติดเชื้อเอดส์
  สตรี สิทธิสตรี
  หนองคาย
 • เป็นหน่วยงานคุ้มครองช่วยเหลือและป้องกันละเมิดสิทธิเด็กที่ถูกทารุณกรรม กิจกรรมหลัก 1.ให้ความรู้มนการพัฒนาเด็ก 2.ทำกิจกรรมสันทนาการ/นันทนาการ ให้การศึกษาระดับอาชีวศึกษา/ประถมศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่ติดเชื้อเอดส์และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ที่อาศัยอยู่กับครอบครัว
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  หนองคาย
 • เป็นหน่วยงานให้การช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์และด้อยโอกาส จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชน สร้างสายสัมพันธ์ครอบครัว จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รณรงค์เรื่องเอดส์
  เด็ก เยาวชน
  หนองคาย
 • พัฒนาอาชีพเด็กและเยาวชน อาทิเช่น ป้ายโฆษณา สกรีนเสื้อ เย็บปักถักร้อย สนับสนุนส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้และประกอบอาชีพ
  เด็ก เยาวชน
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  หนองคาย
 • 1.ดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 2. ให้ความรู้/ทักษะแก่คนพิการ กายภาพบำบัด ส่งเสริมให้คนพิการมาจดทะเบียน ให้คำแนะนำถึงสิทธิประโยชน์ในขั้ขพื้นฐานแก่คนพิการ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  หนองคาย