อุดรธานี

 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  อุดรธานี
 • แลกเปลี่ยนความรู้เกื้อกูลสนับสนุนธุรกิจร่วมกันอบรมวิชาชีพต่างๆ ส่งเสริมสิทธิสตรีทำประโยชน์เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ประสานสามัคคีส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทหน้าที่ทางสังคมให้สตรีมีความรู้เป็นแบบอย่างของสตรีในจังหวัด และพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการสร้างสรรค์
  สตรี สิทธิสตรี
  อุดรธานี
 • ส่งเสริมมิตรภาพระหว่างสตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้วิชาชีพแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์ช่วยเหลือกันในระหว่างสตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้วิชาชีพ เชิดชูเกียรติและสถานภาพของสตรีให้สตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้ววิชาชีพตระหนักในหน้าที่ของตนอันพึงมีต่อชาติแล
  สตรี สิทธิสตรี
  อุดรธานี
 • ช่วยเหลือเกื้อกูลพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมทำกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนไม่เกี่ยวข้องการเมือง การพนัน ส่งเสริมระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสนองดำเนินตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2549
  คนชรา ผู้ยากไร้
  อุดรธานี
 • ให้ความช่วยหลือคนยากยนและผู้ตกทุกข์ได้ยาก พัฒนาให้คนยากจนช่วยเหลือตนเองได้ สงเคราะห์ผู้สูงอายุโดยจัดให้เข้าอยู่ในความอุปการะ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็และเยาวชนส่งเสริมโครงการด้านการเกษตร สงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามความเหมาะสม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  อุดรธานี
 • สงเคราะห์ให้การประกอบอาชีพให้ชาวอิสานอยู่ดีกินดี ช่วยเหลือด้านสุขภาพพลานามัย สนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่วิชาการทางการเกษตรแผนใหม่บรรเทาทุกข์แก่ผู่ตกทุกข์ได้ยาก ส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อสาธารณประโยชน์
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  อุดรธานี
 • ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากแข้งและโรงเรียนอื่นๆ เรื่องทุนสนับสนุนกิจการของโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ช่วยเหลือบุคลากรของโรงเรียนที่ประสบความเดือดร้อนร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  อุดรธานี
 • ช่วยเหลือนักเรียนเรียนดีพฤติดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ร่วมมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  อุดรธานี
 • ฝึกอบรมและให้การศึกษาเด็กปัญญาอ่อนสำรวจศึกษาค้นคว้าภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและการแพทย์ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานราชการและองค์การอื่นในการส่งเสริมกิจการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีปัญญาอ่อนบำบัดฟื้นฟูสงเคราะห์ครอบครัวฝึกอาชีพให้กับ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  อุดรธานี
 • ส่งเสริมสถานพยาบาลสถานสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้า ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ส่งเสริมกิจการโรงเรียน สถานเลี้ยงเด็กอ่อน เด็กก่อนวัยเรียน และให้การสนับสนุนการศึกษาเด็กและเยาวชนส่งเสริมวัฒนธรรและการปฏิบัติตามคำสอนทางศาสนาให้คำแนะนำผู้ที่ขาดที่พึ่งทางใจ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  อุดรธานี