องค์กรศาสนา

 • ส่งเสริมการศึกษาปริญัติธรรมทุกแผนกแก่ภิกษุสามเณรและเยาวชนผู้สนใจ ส่งเสริมทุนการศึกษา ค้นคว้าปริวรรต อนุรักษ์วัตถุโบราณและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป บำรุงปัจจัยสี่แด่ พระภิกษุสามเณร
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  องค์กรศาสนา
 • ให้การสงเคราะห์แก่พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้การช่วยเหลือเมืองมหาสารคามเป็นเมืองการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  องค์กรศาสนา
 • ส่งเสริมพุทธศาสนา ช่วยเหลือสาธารณกุศล บริจาคเงิน ให้ความรู้
  ศิลปวัฒนธรรม
  องค์กรศาสนา
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  องค์กรศาสนา
 • เพื่อค้นคว้าความรู้เผยแพร่และปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
  ศาสนา จริยธรรม
  องค์กรศาสนา
 • ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  องค์กรศาสนา
 • ส่งเสริมเยาวชนเล่นกีฬาเพื่ออนามัย ห่างไกลยาเสพติดเล่นเกมส์ความรู้พัฒนาตนเองด้านสติปัญญาทัศนศึกษา เพื่อเป็นกำไรชีวิต
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรศาสนา
 • ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรศาสนา
 • อาสาให้ความรู้เกี่ยวกับเอดส์ ดูแลผู้ป่วย
  เด็ก เยาวชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  องค์กรศาสนา
 • ศึกษาพระคัมภีร์ นมัสการ/เทศนา ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาชีวิตด้านความเป็นอยู่ โดยจัดบริการสิ่งจำเป็นพื้นฐาน ให้การบำบัดภายในด้วยการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ
  องค์กรศาสนา
 • 1. เข้าร่วมสนับสนุนด้านการพัฒนาด้านจิตใจ 2. อบรมเยาวชน 3. สนับสนุนคริสตจักรท้องถิ่นระดับตำบล อำเภอร่วมกับพัฒนาชุมชนที่คริสตจักรตั้งอยู่ 4. อบรมและพัฒนากลุ่มสตรี 5. อบรมและพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ 6. อบรมและพัฒนากลุ่มบุรุษ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  องค์กรศาสนา
 • องค์กรศาสนา
 • 1.- โครงการพัฒนาเยาวชน 2.- โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว สตรี ผู้สูงอายุ บุรุษ 3.- โครงการส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง 4.- โครงการสามัคคีธรรมทุกสัปดาห์ 5.- การนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรศาสนา
 • ให้ทุนการศึกษา และบริจาคสิ่งของแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้เดือนร้อน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  องค์กรศาสนา
 • 1.- ทุกวันที่ 1 ของเดือนลูกสมาชิกจะต้องนำเงินมาออมที่วัดหนองถ้ำ 2.- ทุก 6 เดือน สมาชิกจะต้องมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางและสรุปผลงานแล้วนำไปแก้ไขต่อไป 3.- ทุกสิ้นปีจะมีการจัดวันกองทุนพุทธบุตรคือมอบทุนการศึกษาโดยนำเงินดอกเบี้ยมาเป็นทุนการศึกษามอบให้
  เด็ก เยาวชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรศาสนา
 • บริจาคเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ช่วยเหลือทางโรงเรียนโดยการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา ให้การสนับสนุนผู้มาปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา สนับสนุนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับสาธารณูปโภค
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  องค์กรศาสนา
 • เปิดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม โรงเรียนอิกอมาตุ้นอิสลาม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรศาสนา
 • สร้างป่าชุมชน เฝ้าระวังผู้บุกรุกทำลายป่าและล่าสัตว์ป่า ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกับทางราชการในการอนุรักษ์ป่า จัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยใช้วิถีพุทธ
  เด็ก เยาวชน
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  องค์กรศาสนา
 • ทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทย ประเพณีตักบาตรขนมครก
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรศาสนา
 • ทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทย ประเพณีตักบาตรขนมครก
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรศาสนา