ภาคเหนือ

 • ทริปบริจาคของในวันหยุดสุดสัปดาห์ ตามดอยต่างๆในเชียงใหม่
  เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  ภาคเหนือ
 • ภาคเหนือ
 • การกู้ชีพ กู้ภัย
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคเหนือ
 • TEEN+เครือข่ายเยาวชนคิดบวก จิตสาธารณะแห่งประเทศไทย
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคเหนือ
 • ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและครอบครัว ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนแก่เด็ก และส่งเสริมอาชีพ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคเหนือ
 • ให้ความรู้เรื่องเอดส์เพศศึกษาในวัยรุ่นและคนในชุมชน สร้างพลังของคนในชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อชุมชน ให้ความรู้เรื่องเอดส์เพศศึกษาและยาเสพติด
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคเหนือ
 • จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา ศักยภาพชุมชนชาติพันธุ์ไทย ใหญ่กะเหรี่ยง โดยเฉพาะการ จัดการปัญหาสุภาพและปัญหา เอดส์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคเหนือ
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ
 • 1. มีการออมทรัพย์ทุกเดือน 2. มีการขยายผลให้จัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาดในหมู่บ้านขึ้นมา 3. จัดทำธนาคารข้าว 4. ให้ทุนการศึกษาเด็กในกลุ่มสมาชิก 5. สนับสนุนงานวัด เด็กของโรงเรียน วันแม่ กีฬาสีหมู่บ้าน 6. สนับสนุนให้การจัดสร้างห้องน้ำสาธารณะ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ภาคเหนือ
 • ส่งเสริม เยาวชน จิตสำนึก ทักษะการดำเนินชีวิต
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคเหนือ
 • ความร่วมมือของเยาวชนเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
  เด็ก เยาวชน
  ภาคเหนือ
 • 1.ร่วมกันทำสาหร่ายแปรรูป อบแห้ง ทรงเครื่อง คุ้กกี้สาหร่าย สาหร่ายป่น 2.ร่วมงานกับส่วนราชการ การตลาดที่ธกส. โรงพยาบาล วัดร่องขุ่น 3.มีเงินออมในกลุ่ม 4.ช่วยบริจาคสาหร่ายแปรรูปให้งานการกุศลในชุมชนเป็นประจำ เช่น งานเยาวชน งานศพ งานของหน่วยงานราชการ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ
 • 1.การดูแลช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบ 2.การเยี่ยมบ้านสมาชิกทีได้รับผลกระทบ 3.ส่งเสริมอาชีพ 4.การให้ความรู้กับเด็กเร่ร่อน เยาวชน 5.การค้นหาผู้ติดเชื้อที่เปิดเผยตัว/ไม่เปิดเผย เพื่อเข้าถึงยาต้านไวรัส 6.การรณรงค์ให้คนในชุมชนเฝ้าระวัง
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคเหนือ
 • 1.- ทุกวันที่ 1 ของเดือนลูกสมาชิกจะต้องนำเงินมาออมที่วัดหนองถ้ำ 2.- ทุก 6 เดือน สมาชิกจะต้องมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางและสรุปผลงานแล้วนำไปแก้ไขต่อไป 3.- ทุกสิ้นปีจะมีการจัดวันกองทุนพุทธบุตรคือมอบทุนการศึกษาโดยนำเงินดอกเบี้ยมาเป็นทุนการศึกษามอบให้
  เด็ก เยาวชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคเหนือ
 • การจัดสวัสดิการชุมชนแบบ ครบวงจรชีวิตโดยเป็นการมี ส่วนร่วมระหว่างสมาชิกใน ชุมชนทุกระดับ รวบรวมข้อมูลปัญหาต่างๆของ ชุมชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคเหนือ
 • เป็นการจัดสวัสดิการชุมชนให้กับประชาชน จัดสวัสดิการสังคมตามเงื่อนไขที่กลุ่มกำหนด
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคเหนือ
 • เป็นการจัดสวัสดิการชุมชนให้กับประชาชน จัดสวัสดิการสังคมตามเงื่อนไขที่กลุ่มกำหนด
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคเหนือ
 • เป็นการจัดสวัสดิการชุมชนให้กับประชาชน จัดสวัสดิการสังคมตามเงื่อนไขที่กลุ่มกำหนด
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคเหนือ
 • ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและคนชรา ด้อยโอกาส เงินสงเคราะห์ เครื่องอุปโภคบริโภค
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคเหนือ
 • โครงการฝึกอาชีพ ศึกษาดูงาน มอบทุนเริ่มต้นประกอบอาชีพ
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ