ภาคตะวันออก

 • สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ภาคตะวันออก
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ภาคตะวันออก
 • 1.กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานโดยประสานงานกับคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ 2.จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญเกี่ยวกับสตรี เด็กและเยาวชน 3.จัดตั้งชมรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน 4.จัดทำทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับสตรี เด็กและเยาวชน ให้การสงเคราะห์แก่สตรีที่ประสบปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
  สตรี สิทธิสตรี
  ภาคตะวันออก
 • ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออก
 • รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออก
 • 1. รณรงค์ให้สมาชิกออมเงินบนหลักการของการลดค่าใช้จ่ายวันละ 1 บาท 2. จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตายและหลังความตายสมาชิกที่มีทะเบียนราษฎร์อยู่ตำบลเนินหอมรวมทั้งผู้อาศัยที่เจ้าหน้าที่รับรองทุกกลุ่มตั้งแต่เกิด 3. มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 1,110 คน มีจำนวนเงินออม 33,300 บาท
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • รณรงค์ให้สมาชิกออมเงินบนหลักการของการลดค่าใช้จ่ายวันละ 1 บาท จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตายและหลังความตายสมาชิกที่มีทะเบียนราษฎร์อยู่ตำบลเนินหอมรวมทั้งผู้อาศัยที่เจ้าหน้าที่รับรองทุกหลุ่มตั้งแต่เกิด
  เด็ก เยาวชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออก
 • อาสาให้ความรู้เกี่ยวกับเอดส์ ดูแลผู้ป่วย
  เด็ก เยาวชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคตะวันออก
 • จิตอาสา มุ่งมั่น เพื่อประชาเป็นสุข
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออก
 • จิตอาสา มุ่งมั่น เพื่อประชาเป็นสุข
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออก
 • จิตอาสา มุ่งมั่น เพื่อประชาเป็นสุข
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออก
 • จิตอาสา มุ่งมั่น เพื่อประชาเป็นสุข
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ศาสนา จริยธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ช่วยเหลือสัตว์
  เด็ก เยาวชน
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  สตรี สิทธิสตรี
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  คนชรา ผู้ยากไร้
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  ภาคตะวันออก
 • นันทนาการ/ฟื้นฟู สภาพจิตใจแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออก
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคตะวันออก
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออก
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระหว่างชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดตราด และหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนบุคคลและสมาชิกขององค์กรในเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมเผยแพร่ข้อความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุด้านต่างๆ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออก
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออก