ภาคตะวันตก

 • ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดเพชรบุรีได้มีกระบวนการเรียนรู้และทักษะในการดำรงชีวิตเกี่ยวข้องกับพุทธธรรมวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันตก
 • รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันตก
 • การจัดหลักสูตรการอบรมด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การอบรมด้านการประเมินผล แก่ชุมชน/องค์กรชาวบ้าน-องค์กรชุมชน หรือองค์กรอาสาสมัครต่าง ๆ ที่ทำงานเพื่อส่วนรวม และไม่แสวงกำไร
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันตก
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันตก
 • รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ภาคตะวันตก
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันตก
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันตก
 • ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันตก
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันตก
 • เด็ก เยาวชน
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคตะวันตก
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันตก
 • ภาคตะวันตก
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันตก
 • โครงการบ้านอุ่นรัก ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อความอยู่รอดในพื้นที่ชายแดน จัดบริการที่พักอาศัย ปัจจัยสี่ การศึกษา และการดูแลจิตใจ-ช่วยเหลือสตรีที่ถูกทอดทิ้ง สตรีที่ตกเป็นเหยื่อสังคม ให้ได้รับการส่งเสริมอาชีพเช่น การเย็บปักถักร้อย
  เด็ก เยาวชน
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  ภาคตะวันตก
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันตก
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคตะวันตก
 • ๑. เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร ๒. ประสานงานเครือข่ายอาสาสมัคร และองค์กรสมาชิกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ๓. ร่วมทำกิจกรรมหนุนเสริมกับสมาชิกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ๔. เป็นกรรมการในทุกภาคส่วนกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคตะวันตก
 • ประสานงานเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันตก
 • 1.เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร 2.ประส่านงานเครื่อขายอาสาสมัครและองค์กรสมาคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 3.ร่วมทำกิจกรรมหนุนเสริมสมาชิกทั้งภาครัฐภาคเอกชน และประชาสังคม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคตะวันตก
 • ๑.ฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส ๒.มอบทุนการศึกษา ๓.ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคตะวันตก