ภาคใต้

 • โครงการค่ายระยะสั้น โครงการค่ายระยะยาว โครงการค่ายต่างประเทศ ค่ายพิเศษ สิ่งแวดล้อม ชุมชน ศิลปะ และดนตรี
  เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคใต้
 • ศูนย์เรียนรู้ชุมชน "โรงเรียนคลองโต๊ะเหล็ม" , ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต (นอกระบบ,ตามอัธยาศัย และการศึกษาทางเลือก)
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคใต้
 • สร้างที่อยู่อาศัยให้ครอบครัวน้องภิญโญ วารีกุล
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  ภาคใต้
 • เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตตนเองและสังคมรวมถึงดำเนินการให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
  สิ่งแวดล้อม
  ภาคใต้
 • เพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัวและจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  ภาคใต้
 • 1. การจัดทำโครงการฟื้นฟูศักยภาพของคนหูหนวกด้านอาชีพ สังคม การศึกษา 2. สุขภาพ ด้านการแพทย์บริการล่ามภาษามือ เพื่อช่วยในการสื่อสาร เช่น การพบแพทย์ การศึกษาในด้านต่าง ๆ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภาคใต้
 • เพื่อรวมสมาชิกและจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  สิ่งแวดล้อม
  ภาคใต้
 • เพื่อรวมสมาชิกและจัดหาทุนในการจัดกิจกรรมสังคมสงเคราะห์
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคใต้
 • ศึกษาภาษา ณ ต่างประเทศ
  เด็ก เยาวชน
  ภาคใต้
 • ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • 1. ประสานงานให้การช่วยในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ออกเยี่ยมเพื่อน เพื่อเป็นกำลังใจกับผู้พิการและผู้ดูแล 3. จัดอบรมให้ความรู้ต่าง ๆที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการ 4. พบปะสังสรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในเรื่องต่าง ๆ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภาคใต้
 • เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสพบปะสังสรรค์ นันทนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึงกันและกันเพื่อบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกได้ร่วมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคใต้
 • เพื่อรวมสมาชิกการใช้จักรยานและจัดกิจกรรมสาธารณะ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • เพื่อรวบรวมสมาชิกและจัดสาธารณประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • สมานสามัคคีในมวลหมู่สมาชิกช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันส่งเสริม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • เพื่อรวบรวมกลุ่มสมาชิกและจัดกิจกรรมสาธรณประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • เพื่อรวบรวมสมาชิกและจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • ส่งเสริมเยาวชนเล่นกีฬาเพื่ออนามัย ห่างไกลยาเสพติดเล่นเกมส์ความรู้พัฒนาตนเองด้านสติปัญญาทัศนศึกษา เพื่อเป็นกำไรชีวิต
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • เพื่อรวมสมาชิกจัดกิจกรรมพัฒนาและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและสังคม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคใต้