กระบี่

 • สร้างที่อยู่อาศัยให้ครอบครัวน้องภิญโญ วารีกุล
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กระบี่
 • ศึกษาภาษา ณ ต่างประเทศ
  เด็ก เยาวชน
  กระบี่
 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  กระบี่
 • ฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิด้านประมง -พื้นที่ส่วนใหญ่ อ.เกาะลันตา
  สิ่งแวดล้อม
  กระบี่
 • โครงการคุ้มครองและห่วงใยเด็ก -จัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองสิทธิเด็กระดับจังหวัด
  เด็ก เยาวชน
  กระบี่
 • -เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสร้างสุขภาพการป้องกันและการเฝ้าระวังโรคต่าง ๆ ของสมาชิกทุกด้าน -ส่งเสริมและจัดให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -สนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาแก่สมาชิกและบุตร-ธิดา
  ชีวิตและสุขภาพ
  กระบี่
 • โครงการดูแลนักท่องเที่ยวทางทะเล -จัดอาสาสมัครช่วยเหลือ
  สิ่งแวดล้อม
  กระบี่
 • โครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิด้านสังคมและเศรษฐกิจ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน -สนับสนุนด้านอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน -จัดทำแปลงเกษตรผสมผสานให้กับโรงเรียนโดยชุมชนให้ชุมชนร่วมกับโรงเรียนและผู้นำท้องถิ่น -สนับสนุนกองทุนด้านการศึกษาชุมชน บทบาทของสตรีด้านเศรษฐกิจเช่น ส่งเสริมอาชีพ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  กระบี่
 • ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม บำรุงการกุศลและกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์
  ศิลปวัฒนธรรม
  กระบี่
 • ดำเนินการช่วยเหลือสิทธิและกฎหมายแก่ผู้ประสบภัยสึนามิ -ดำเนินการฝึกอบรมด้านกฎหมายแก่ประชาชนสิทธิของสตรี -ด้านกฎหมาย และการแบ่งมรดก -ช่วยเหลือเด็กกำพร้า
  สตรี สิทธิสตรี
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กระบี่
 • ช่วยเหลือเด็กกำพร้าด้านทุนการศึกษา,สุขภาพอนามัย -ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพแก่ ผู้ประสบภัยสึนามิ บริจาคทุนการศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  กระบี่
 • โครงการฟื้นฟูและส่งเสริมศักยภาพชุมชนประสบภัยสึนามิภาคใต้ของประเทศไทย
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  กระบี่
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนากับกลุ่มเยาวชน เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้หญิง เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  กระบี่
 • การช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยสึนามิด้านการซ่อมแซมอุปกรณ์ประมงเรือ/กระชัง -พัฒนาเด็ก/เยาวชน/สตรีในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามันด้านยาเสพติดเอดส์/ การส่งเสริมอาชีพสตรี
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  กระบี่
 • ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  ชีวิตและสุขภาพ
  กระบี่