กาญจนบุรี

 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  กาญจนบุรี
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  กาญจนบุรี
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  กาญจนบุรี
 • รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  กาญจนบุรี
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กาญจนบุรี
 • ๑.ฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส ๒.มอบทุนการศึกษา ๓.ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  กาญจนบุรี
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  กาญจนบุรี
 • ๑. เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร ๒. ประสานงานเครือข่ายอาสาสมัคร และองค์กรสมาชิกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ๓. ร่วมทำกิจกรรมหนุนเสริมกับสมาชิกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ๔. เป็นกรรมการในทุกภาคส่วนกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  กาญจนบุรี
 • ประสานงานเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กาญจนบุรี
 • 1.เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร 2.ประส่านงานเครื่อขายอาสาสมัครและองค์กรสมาคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 3.ร่วมทำกิจกรรมหนุนเสริมสมาชิกทั้งภาครัฐภาคเอกชน และประชาสังคม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  กาญจนบุรี
 • กาญจนบุรี
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กาญจนบุรี
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กาญจนบุรี
 • โครงการบ้านอุ่นรัก ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อความอยู่รอดในพื้นที่ชายแดน จัดบริการที่พักอาศัย ปัจจัยสี่ การศึกษา และการดูแลจิตใจ-ช่วยเหลือสตรีที่ถูกทอดทิ้ง สตรีที่ตกเป็นเหยื่อสังคม ให้ได้รับการส่งเสริมอาชีพเช่น การเย็บปักถักร้อย
  เด็ก เยาวชน
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กาญจนบุรี
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กาญจนบุรี
 • เด็ก เยาวชน
  ศิลปวัฒนธรรม
  กาญจนบุรี
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กาญจนบุรี
 • ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  กาญจนบุรี
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  กาญจนบุรี
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  กาญจนบุรี