กำแพงเพชร

 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  กำแพงเพชร
 • ช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในหมู่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และเป็นศูนย์ความร่วมมือระหว่างสมาคมกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการสนับสนุนและเผยแพร่กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
  ชีวิตและสุขภาพ
  กำแพงเพชร
 • ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานแก่คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเกิดความรักความสามัคคีรวมไปถึงการสร้างความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน/ท้องถิ่น และหน่วยงานราชการต่างๆได้อย่างปลอดภัย มอบทุน วัสดุสิ่งของหรือสิ่งจำเป็นอื่นๆ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  กำแพงเพชร
 • ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานแก่คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเกิดความรักความสามัคคีรวมไปถึงการสร้างความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน/ท้องถิ่น และหน่วยงานราชการต่างๆได้อย่างปลอดภัย มอบทุน วัสดุสิ่งของหรือสิ่งจำเป็นอื่นๆ
  ชีวิตและสุขภาพ
  กำแพงเพชร
 • ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ช่วยเหลือผู้ยากจน หรือผู้ที่ได้รับทุกขเวทนา
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  กำแพงเพชร
 • ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ประสบภัยบนท้องถนนและอื่นๆร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  กำแพงเพชร